در حین شیوع بیماریهای خطرناک مسری ، مراکز بهداشت و درمان ممکن است به اعضای جامعه توصیه کنند که از ماسک های تنفسی استفاده کنند. بیشتر ماسک هایی که تولید میشود به طور کلی قادر به پوشاندن کامل دهان و بینی هستند. ماسک های معمولی پزشکی با عنوان ماسک های جراحی معروف هستند. این ماسک […]

Read More