با توجه به اتفاقات اقتصادی رخ داده در ایران در سال اخیر و سال گذشته و کاهش ارزش پول ملی سمت گیری مشتریان و تجار هم دستخوش تغییراتی متناسب با قدرت اقتصادی بازار ایران شده است. یکی از تاثیرات کاهش ارزش پول ملی بالا رفتن قیمت اجناس وارداتی است در ایران با توجه به اینکه […]

Read More